PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»EYCA nagradna igra«

 1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »EYCA nagradna igra« (v nadaljevanju: Nagradna igra). Organizator nagradne igre: SLOAM, Agencija za mlade, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija znamke Evropska mladinska kartica (v nadaljevanju EMK ali EYCA) in spodbujanje k uporabi aplikacije EYCA Slovenija v Sloveniji ter za namene trženja EMK ali vključenih partnerjev.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 1. 9. 2021 do vključno 30. 9. 2021. 

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo sodelujejo osebe stare med 15 in 29 let s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ter so davčni rezidenti Republike Slovenije in imajo veljavno Evropsko mladinsko kartico. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju SLOAM in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča 2 načina: 

 1. Z nakupom kateregakoli izdelka in storitve pri partnerjih EMK, z upoštevano pripadajočo ugodnostjo partnerja EMK (popustom) v fizični poslovalnici in poslano sliko računa preko mobilne aplikacije EYCA Slovenija. Aplikacijo EYCA Slovenija si uporabnik naloži preko trgovine Apple Store ali Google Play in se v njej registrira z veljavno številko EYCA.  
 1. Brez nakupa: uporabnik lahko na naslov SLOAM, Agencija za mlade, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna igra EMK«  pošlje odgovor na vprašanje »Za katere partnerje si želiš, da se vključijo med ponudnike ugodnosti za imetnike Evropske mladinske kartice?«. Uporabnik mora v tem primeru dopisati ime in priimek, veljavno številko EYCA in email naslov za obveščanje, ter pisno strinjanje s pravili nagradne igre.

Udeleženec mora račun shraniti, saj se po žrebu preveri ali je nagrajenec tisti, ki je dejansko opravil nakup. V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, v primeru nakupa vsakič z drugo številko računa. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz istega ali drugega profila uporabnika), se ta prijava šteje za neveljavno. V nagradni igri bodo upoštevani računi in odgovori, ki bodo oddani najkasneje do 30. 9. 2021 do 00.00 ure. Upoštevani bodo računi s poslovalnic partnerjev EMK na ozemlju Republike Slovenije, ki dokazujejo nakup z EMK ugodnostjo (popustom) in so bili izdani v času trajanja nagradne igre. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina, nakup izdelkov in storitev) nosijo udeleženci nagradne igre sami. 

 1. Nagradni sklad 

Nagradni sklad je sestavljen iz: 

 • 1 x AirPods Pro (tržna vrednost nagrade znaša 289,01 €) 

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. 

 1. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žreb bo izveden 6. 10. 2021 (v žrebu so vsi, ki so sodelovali od vključno 1. 9. do vključno 30. 9. 2021 do 00.00) na sedežu organizatorja nagradne igre. 

Žreb nagrad se opravi izmed vseh posameznikov, ki so sodelovanje v nagradni igri veljavno prijavili. V kolikor bi bil za nagrado izžreban posameznik, ki do nje ne bi bil upravičen ali pravočasno ne pošlje podatkov, se žreb ponovi, dokler se ne prejme nagrajenca, ki izpolnjuje pogoje za prejem nagrade. 

Nagrajenci bodo izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žreba. Žreb bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. 

Izžrebani nagrajenci bodo o prejemu nagrade v roku 5 delovnih dni, od dneva žreba, obveščeni preko email naslova.

Z vsako sliko računa uporabnik sodeluje v žrebu ter si z vnosom več slik računa povečuje možnost izžreba za nagrado. Ena oseba lahko prejeme samo eno nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil v teh pravilih in znotraj aplikacije.

* * *

Nobena od nagrad ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Vsaka izmed nagrad bo izžrebana in podeljena prejemnikom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 4. in 5. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Prejemnike nagrad bo organizator kontaktiral preko email sporočila, in sicer v roku 5 delovnih dni po izvedenem žrebanju.

Nagrajenci so dolžni organizatorju v roku 7 delovnih dni (od dne, ko organizator odpošlje email sporočilo) potrditi sprejem nagrade, posredovati sliko računa kot dokaz (v kolikor so sodelovali z nakupom) in sporočiti svoj naslov ter davčno številko. Nagrajenec se z organizatorjem osebno dogovori za prevzem nagrade. Strošek dohodnine krije organizator nagradne igre.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji. Organizator izrecno poudarja, da ne bo omogočil udeležbe v nagradni igri in izročitve nagrade osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

 1. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali oddane fotografije/odgovora ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • če nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade ali posredovati svoje davčne številke ali
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.
 

Če prejemnik nagrade organizatorju pravočasno ne posreduje v teh pravilih navedenih podatkov, zahtevanih za prevzem nagrade, ta ni upravičen do nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršen koli drug namen.

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletne strani in aplikacije,
 • storitve, ki jih opravlja ponudnik poštnih storitev,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 
 1. Davčne obveznosti – akontacija dohodnine

Organizator bo za vse prejemnike nagrad, katerih vrednost presega 42,00 €, od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 1. Varovanje podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je izključno organizator nagradne igre – SLOAM, Agencija za mlade, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Osebne podatke se uporablja izključno z namenom obveščanja nagrajencev o prejemu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo Organizatorju obdelavo posredovanih osebnih podatkov izključno za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator bo obdeloval naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov in elektronski naslov, davčna številka (v primeru prejema nagrade). 

Upravljavec bo osebne podatke hranil do zaključka nagradne igre, davčne številke pa dokler mu to nalagajo zadevni predpisi. 

Podano soglasje lahko vsak sodelujoči prekliče z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na info@sloam.si, v katerem jasno izrazi, da preklicuje soglasje. Organizator izpostavlja, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

Če sodelujoči zgoraj navedenih podatkov ne posreduje oz. po posredovanju zahteva njihov izbris oz. prekliče privolitev v njihovo obdelavo, ne more sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke lahko posredoval:

 • podizvajalcu družbi Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor izključno za potrebe dostave in obveščanja o dostavi nagrad in sicer: ime, priimek in naslov.

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre, lahko pa obdelavi tudi ugovarjajo. Zahteva se posreduje na naslov: info@sloam.si.

Sodelujoči imajo tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: info@sloam.si.

 1. Končne določbe

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 9. 2021, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani – https://www.mladinskakartica.si/nagradnaigra in v aplikaciji EYCA Slovenija.  

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

Ljubljana, 1. 9. 2021

SLOAM, Agencija za mlade

ŠTUDENTSKA EYCA IZKAZNICA

ŠTUDENTSKO EYCA IZKAZNICO UPORABLJA VEČ KOT 70 % ŠTUDENTOV V SLOVENIJI IN VELJA DO ZAKLJUČKA ŠTUDIJA NA FAKULTETI OZ. AKADEMIJI.

 • 70 TISOČ POPUSTOV, 7 MILIJONOV UPORABNIKOV

Študentska EYCA izkaznica poleg številnih ugodnosti v Sloveniji ponuja tudi preko 70 tisoč popustov po Evropi – več o tem katere popuste ponuja si lahko pogledate v aplikaciji – in ima v Evropi več kot 6 milijonov članov.

 • KDO IZDAJA EYCA IZKAZNICO?

Študentsko EYCA izkaznico trenutno izdajata Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem. Študenti ostalih fakultet nas lahko kontaktirate tukaj glede drugih možnosti za brezplačno pridobitev izkaznice.

 • KAKO AKTIVIRAM APLIKACIJO?

Kartico aktiviraš z registracijo v mobilni aplikaciji. Pri registraciji v aplikacijo enostavno vpiši svojo EYCA številko, ki jo najdeš na študentski izkaznici.