PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra: Z letalom na poti

Uvodne določbe

Prvi člen

S splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradne igre z naslovom: “Z letalom na poti” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira SLOAM, Agencija za mlade, Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) in poteka na Instagram profilu https://www.instagram.com/eycaslovenia/.

Nagradna igra je organizirana v promocijske namene organizatorja in vključenega partnerja ter promocijo Evropske mladinske kartice.

Podatki o organizatorju:
SLOAM, Agencija za mlade
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3704653000
Davčna številka: 63146002

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil te nagradne igre. Vse morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani www.mladinskakartica.si ali na izbranem družbenem omrežju organizatorja.

Nagradna igra na Instagram profilu Evropske mladinske kartice na noben način in v nobenem pogledu ni povezana z Instagramom oz. Meta Platforms, Inc., kot podjetjem in je ta tudi ne sponzorira, administrira, v njej sodeluje in je ne prireja.

Sodelovanje v nagradni igri in nagrade

Drugi člen

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, stare med 13 in 29 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in profilom na Instagram omrežju (v nadaljevanju: sodelujoči).

Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekličejo sodelovanje na način, da pošljejo zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@sloam.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Tretji člen

Nagradna igra poteka v času od 5. 4. 2024 do vključno 8. 4. 2024 do 23.59. Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

Četrti člen

Pravila za sodelovanje so naslednja:

1.) Sodelujoči mora všečkati objavo, v komentar pod objavo označiti vsaj enega prijatelja ter slediti naslednjima Instagram profiloma:

 

Šteje se, da udeleženec s kakršnimkoli všečkanjem in komentiranjem objave sprejme splošne pogoje sodelovanja in pravila te nagradne igre.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le na zgoraj opisani način. Nagrada je določena vnaprej. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov:

SLOAM, Agencija za mlade
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov info@sloam.si.

Peti člen

Nagrada je:

  • 1 x vstopnica za webinar, ki ga organizira Z letalom na poti, in sicer 10. 4. 2024 ob 20.00

Izbor nagrajencev

Šesti člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so redno zaposlene, zaposlene prek študentskega servisa ali opravljajo projektna dela za organizatorja. Sodelovanje otrok, bratov, sester, staršev, zaročencev, zaročenk in zakonskih partnerjev teh oseb prav tako ni dovoljeno. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.

Sedmi člen

Izbor nagrajenca bo izvedla SLOAM, Agencija za mlade. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Izbor nagrajenca bo nadzorovala vsaj ena oseba, ki je zaposlena v SLOAM, Agenciji za mlade. Ta bo preverila tudi, ali nagrajenec izpolnjuje pravila za sodelovanje, ki so navedena v 4. členu.

Odločitve glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri in o izbranem nagrajencu so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča. 

Žrebanje nagrajenca bo potekalo 9. 4. 2024 s pričetkom ob 12.15, na naslovu SLOAM, Agencije za mlade, Slovenska ulica 56, 1000 Ljubljana, in ne bo javno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Osmi člen

Nagrajenec bo označen v komentarju pod objavo dne 9. 4. 2024, in sicer najpozneje do 15.00. V primeru, da se nagrajenec ne odzove in se ne javi v zasebno sporočilo, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drugi namen.

Nagrada bo podeljena skupaj s sodelujočim partnerjem in na način, za katerega se bomo dogovorili skupaj z nagrajencem in partnerjem.

Varstvo osebnih podatkov

Deveti člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči organizatorju dovoljuje zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime, priimek, starost in elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo le za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji).

Prav tako sodelujoči dovoljuje, da se ti osebni podatki, v kolikor postane nagrajenec, posredujejo sodelujočim partnerjem za namene prevzema nagrade. O načinu prevzema nagrade in s tem posredovanja morebitnih drugih osebnih podatkov, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, se dogovarjata nagrajenec in partner.

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na elektronski naslov info@sloam.si. Najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati.

Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Deseti člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo dve leti v prostorih organizatorja.

Enajsti člen

Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro odpove v primeru okoliščin, na katere ne more vplivati. O tem mora prek družbenega omrežja Instagram in svoje spletne strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator lahko spremeni pravila nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Dvanajsti člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5. 4. 2024. V času veljavnosti pravil in trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.mladinskakartica.si ter na naslovu organizatorja nagradne igre (SLOAM, Agencija za mlade, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana). Za pravila nagradne igre lahko zaprosite tudi prek info@sloam.si.

Trinajsti člen

Morebitne nejasnosti glede nagradne igre se rešujejo prek elektronskega naslova info@sloam.si ali izjemoma po predhodnem dogovoru osebno na sedežu podjetja SLOAM.

Ljubljana, 5. 4. 2024

SLOAM, Agencija za mlade 

Ana Belac,

direktorica

* * *

ŠTUDENTSKA EYCA IZKAZNICA

ŠTUDENTSKO EYCA IZKAZNICO UPORABLJA VEČ KOT 70 % ŠTUDENTOV V SLOVENIJI IN VELJA DO ZAKLJUČKA ŠTUDIJA NA FAKULTETI OZ. AKADEMIJI.

  • 80 TISOČ POPUSTOV, 7 MILIJONOV UPORABNIKOV

Študentska EYCA izkaznica poleg številnih ugodnosti v Sloveniji ponuja tudi več kot 80 tisoč popustov po Evropi (seznam najdeš v aplikaciji), skupno pa šteje kar več kot 7 milijonov članov.

  • KDO IZDAJA EYCA IZKAZNICO?

Študentsko EYCA izkaznico trenutno izdajata Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem. Študenti ostalih fakultet nas lahko kontaktirate tukaj glede drugih možnosti za brezplačno pridobitev izkaznice.

  • KAKO AKTIVIRAM APLIKACIJO?

Kartico aktiviraš z registracijo v mobilni aplikaciji. Pri registraciji v aplikacijo enostavno vpiši svojo EYCA številko, ki jo najdeš na študentski izkaznici.